SPECJALNA PROMOCJA -40% na całą kolekcję.

Service Client

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§1. Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania i wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży w sklepie internetowym, a także prawa i obowiązki stron tych umów.
 • 2. Sklep internetowy (dalej: „Sklep” lub „Serwis”) dostępny jest dla wszystkim osób (dalej: „Użytkowników”) pod adresem: www.mazzini-sofas.com
 • 3. Właścicielem Sklepu (dalej zwanym: „Sprzedającym”) jest BESO LUX spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000689756, posiadająca numer REGON: 367958776 oraz NIP: 7292718480, kapitał zakładowy 5.000,00 zł oraz Luxobeslux Sarl z siedzibą w Luksemburgu (adres: 8 Rue de Beggen, L-1220 Luksemburg), VAT UE LU28279037.
 • 4. Dane kontaktowe Sprzedającego, umożliwiające Użytkownikom kontakt to:

  1) adres: Łąkowa 7a/E, 90-562 Łódź, Polska lub 8 Rue de Beggen, L-1220 Luksemburg

  2) telefon: +48428813348 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00,

  3) adres email do składania reklamacji: help@mazzini-sofas.com

  4) adres email do zadawania pytań na temat produktów Sprzedającego: shop@mazzini-sofas.com

 • 5. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedającym poprzez Sklep.
 • 6. Przedmiotem działalności Sprzedającego jest sprzedaż produktów wskazanych w Serwisie (zwanych dalej: „Produktami”).
 • 7. Sprzedający porozumiewa się z Użytkownikami za pośrednictwem strony internetowej
  wskazanej w §1. ust. 2 powyżej, a także telefonicznie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej i poczty elektronicznej.
 • 8. Sklep umożliwia:

  1) założenie konta Użytkownika (dalej: „Konto”) i możliwość jego prowadzenia, tj. wprowadzania zmian i modyfikacji danych, wgląd w status realizacji zamówień, przeglądanie historii zakupów, korzystanie z przechowalni, zapamiętywanie koszyka, otrzymywanie rabatów i kuponów promocyjnych oraz dostępu do archiwum zamówień,

  2) pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep,

  3) składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby (zwane wówczas: „Kupującymi” lub „Klientami”),

  4) zapisanie się do newslettera (dalej: „Newsletter”), przez który rozumie się elektroniczną formę biuletynu informacyjnego Sprzedającego przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych nowościami i promocjami w ofercie Sklepu i wysyłaną do nich przez Sprzedającego za ich zgodą, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • 9. W Regulaminie pod pojęciem: „Konsumenta” rozumie się Użytkownika, będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 • 10. W celu dokonania rejestracji Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, znajdującego się w formularzu rejestracji.
 • 11. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Użytkownika żadnych opłat.
 • 12. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta we wszystkich wersjach językach, w których Serwis jest dostępny. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia (§5. ust. 5. Regulaminu), czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedającemu.
 • 13. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Konsumenta żadnych zobowiązań z tego tytułu. Brak odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.
 • 14. Sprzedający informuje, że jest wpisany w rejestrze prowadzonym przez Francuską Agencję Zarządzania Środowiskiem i Energią (ADEME) pod numerem: FR028393_10PKCZ (https://www.ademe.fr/).
 • §2. Składanie zamówień w Sklepie
 • 1. Zamówień Produktów w Sklepie (dalej: „Zamówienia”) mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • 2. Serwis umożliwia rejestrację Konta, polegającą na przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracji Konta dostępnego w Sklepie.
 • 3. Do skutecznej rejestracji Konta wymagane jest również łącznie:

  1) podanie w formularzu danych Użytkownika, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia,

  2) zaakceptowanie Regulaminu i zapoznanie się z polityką prywatności Serwisu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

 • 4. Kupujący zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
 • 5. Z chwilą założenia Konta zawierana jest pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • 6. Zamówienia w Sklepie można składać za pomocą formularza, po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie oraz akceptacji postanowień Regulaminu. Umieszczenie przez Klienta Produktów w koszyku (tj. funkcjonalności Sklepu pozwalającej na podgląd Produktów już wybranych, a jeszcze nie zakupionych przez Klienta w procesie składania Zamówienia) nie wiąże się z ich zakupem lub rezerwacją. Sprzedający ma prawo do odmowy sprzedaży Produktów w przypadku, w którym realizacja całości lub części Zamówienia nie byłaby możliwa.
 • 7. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.
 • 8. Procedura składania Zamówienia każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Użytkownika przycisku: „Zamów i zapłać” (lub przycisku oznaczonego innym, równoważnym sformułowaniem wskazującym na zakończenie zakupu i obowiązek zapłaty za wybrane produkty), co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że formularz Zamówienia wypełniony został prawidłowo oraz, że podane dane są prawdziwe, aktualne, kompletne i poprawne, a także że Użytkownik jest świadomy, iż realizacja Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty, w tym także poniesienia wybranych kosztów dostawy.
 • 9. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Kupujący ma prawo do poprawy danych podanych w złożonym Zamówieniu poprzez kontakt mailowy ze Sprzedającym.
 • 10. Po złożeniu Zamówienia, na adres e-mail wskazany w formularzu, niezwłocznie wysłana zostaje wiadomość e-mail zawierająca potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Użytkownika, które informuje Użytkownika, o tym czy jego Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 • 11. W wiadomości e-mail, o której mowa w powyższym ustępie, Sprzedający dostarczy Kupującemu będącemu Konsumentem informacje wymagane przez przepisy dotyczące praw konsumenta. Informacje będą umieszczone w treści wiadomości e‑mail lub załączniku w formacie *.pdf. Aby odtworzyć ten dokument wymagane jest posiadanie odpowiedniego programu np. Adobe Acrobat Reader. Informacje te mogą być dostarczone przez Sprzedającego również w formie papierowej łącznie z dostarczanym Produktem.
 • 12. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta, gdy Sprzedający poinformuje o przystąpieniu do realizacji Zamówienia. Takie potwierdzenie zostanie przesłane Kupującemu drogą mailową. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
 • 13. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedający poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Produktów, Sprzedający poinformuje Klienta o przewidywanym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia poprzez wiadomość e-mail na adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 • 14. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 • 15. Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych. Wszelkie takie ograniczenia, będą każdorazowo przekazane Użytkownikowi przed zakończeniem składania Zamówienia.
 • §3. Ceny i płatności
 • 1. Podane w Sklepie ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy. Całkowity koszt Zamówienia wraz z kosztami dostawy zostanie podany Kupującemu przed ostatecznym złożeniem Zamówienia.
 • 2. Płatność za Produkty odbywa się w jednej z niżej podanych form:

  1) przelew na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w Serwisie,

  2) płatność online w systemie płatności błyskawicznych wskazanym w Serwisie.

 • 3. Sprzedający może wprowadzić także dodatkowe sposoby zapłaty, o których informacja będzie odpowiednio widoczna w Serwisie.
 • 4. W przypadku niedokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty złożenia Zamówienia – Zamówienie zostanie anulowane.
 • 5. W przypadku skorzystania z formy płatności wskazanej w §3. ust. 2 pkt. 1) i 2) powyżej Zamówienie zostanie przekazane do realizacji nie później niż w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych po zaksięgowaniu całej ceny zamówionych Produktów na rachunku bankowym Sprzedającego (Klient otrzyma potwierdzenie sprzedaży po zaksięgowaniu wpłaty całej ceny zamówionych Produktów).
 • 6. W przypadku skorzystania z formy płatności wskazanej w §3. ust. 2 pkt. 1) lub §3. ust. 2 pkt. 2) lub §3. ust. 3 powyżej Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe koszty lub opłaty nałożone na Użytkownika przez dostawcę rozwiązań umożliwiających skorzystanie z danej formy płatności, w tym wystawcę karty lub bank Użytkownika.
 • 7. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur (lub innych dokumentów księgowych dokumentujących sprzedaż w formie elektronicznej) bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego oraz wyraża zgodę na ich przesyłanie drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail.
 • 8. Prezentowane w Serwisie opisy, zdjęcia oraz ceny Produktów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie Sprzedającego do zawarcia umowy sprzedaży.
 • 9. W przypadku wystąpienia w Serwisie istotnych błędów w cenie Produktu (obniżka ceny Produktu w przypadku braku widocznej informacji o przecenie, promocji, ofercie specjalnej lub wyprzedaży uzasadniającej obniżkę ceny Produktu), Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży Produktu z Kupującym. Jednocześnie Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie w zakresie dotyczącym takiego Produktu. Sprzedający powiadomi o tym fakcie Klienta oraz w przypadku, gdy Klient uiścił zapłatę za Produkt Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty.
 • §4. Dostawa
 • 1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru: Francja, Polska, Belgia, Luxemburg, Holandia, Niemiec. W przypadku chęci otrzymania Produktów na adres znajdujący się poza wskazanym w poprzednim zdaniu obszarem Sprzedający poprosi o kontakt e-mailowy, telefoniczny lub za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego w Sklepie w celu uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków takiej dostawy.
 • 2. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • 3. Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w Serwisie, którego koszt będzie każdorazowo wskazany podczas składania Zamówienia. W przypadku dostawy Produktów do krajów innych niż wskazane w §4. ust. 1 zd. 1 powyżej określenie kosztów dostawy może wymagać indywidualnego kontaktu Kupującego ze Sprzedającym.
 • 4. W przypadku Zamówienia większej liczby Produktów, czas wysyłki całego Zamówienia jest dostosowany do Produktu o najdłuższym czasie realizacji.
 • 5. Standardowy termin dostawy Produktów prezentowany jest w Serwisie. Z uwagi na charakter oferowanych przez Sprzedającego Produktów w szczególnych przypadkach termin ten może ulec zmianie (o czym Sprzedający poinformuje Kupującego). W takiej sytuacji termin wydania zamówionych przez Kupującego Produktów nie będzie jednak dłuższy niż 90 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 • 6. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do weryfikacji w obecności przewoźnika (kuriera) czy Produkt nie został dostarczony uszkodzony. Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody spisany prawidłowo przy kurierze, brak protokołu jest jednoznaczny z nieprzyjęciem przez Sprzedającego zwrotu.
 • 7. Sprzedający zapewnia dostawę Produktów wraz z wniesieniem we wskazane przez Klienta miejsce. W ramach dostawy Sprzedający nie zapewnia rozpakowania Produktów, utylizacji opakowań Produktów ani złożenia Produktów składających się z wielu elementów.
 • 8. Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego i przekazaniu zamówionych Produktów do wysyłki przez Sprzedającego Kupujący nie ma możliwości zmiany adresu dostawy Zamówienia.
 • §5. Prawo odstąpienia
 • 1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie lub drogą mailową, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w §1. ust. 4 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu, a także jest przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy sprzedaży lub łącznie z przesłanym Produktem.
 • 2. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia Sprzedający zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od chwili otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób zapłaty przewidziany w §3. ust. 2. pkt. 1) lub 2) Regulaminu zwrot płatności nastąpi, za zgodą, i w zależności od wyboru Konsumenta, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.
 • 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu. Z uwagi na charakter Produktów ich zwrot organizowany jest przez Sprzedającego. Ze względu na gabaryty i wagę Produktów, w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży odesłanie Produktów może wiązać się z wyższymi niż standardowe koszty zwrotu. W celu dokonania zwrotu Produktu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym i ustalić datę odbioru zwracanego Produktu. Odbioru zwracanego Produktu dokonuje przewoźnik zamówiony przez Sprzedającego. Klient otrzyma od Sprzedającego etykietę zwrotną, która powinna zostać umieszczona na opakowaniu zwracanego Produktu. Szczegółowe informacje na temat sposobu zapakowania zwracanych Produktów zalecanego przez Sprzedającego oraz procedury zwrotu znajdują się w instrukcji zamieszczonej pod adresem: besolux.com.
 • 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, które mogą zostać odliczone przez Sprzedającego od zwracanej Konsumentowi kwoty (o której mowa w ust. 2 zd 1 powyżej).
 • 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 • 6. W szczególnych przypadkach prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1. powyżej, może nie przysługiwać Konsumentowi w związku z wyjątkami wskazanymi w przepisach dotyczących praw konsumentów, w tym w odniesieniu do umów:

  1) sprzedaży Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 • 7. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną.
 • Formularz zwrotu
  §6. Dodatkowe zastrzeżenia prawne
 • 1. Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków, map, planów i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę lub Regulamin, bez zgody Sprzedającego jest zabronione.
 • 2. Sprzedający informuje, że zdjęcia i wizualizacje Produktów zamieszczone w Serwisie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Produktów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia Użytkownika.
 • §7. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną]
 • 1. Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 15. poniżej.
 • 2. Do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, niezbędne są:

  1) urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768,

  2) zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,

  3) włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash,

  4) wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów,

  5) informacje przekazywane przez Sprzedającego, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

 • 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta przez osobę korzystającą ze Sklepu bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania Newslettera.
 • 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedającego wskazane w §1. ust. 4. Regulaminu.
 • 5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:

  1) propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa,

  2) zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe,

  3) zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia,

  4) dostarczanie szkodliwego oprogramowania,

  5)zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, lub substancji psychoaktywnych, lub propagujących nadużywanie alkoholu,

  6) działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej,

  7) zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedającego bądź osób trzecich,

  8) zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.

 • 6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.
 • 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedający upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 • 8. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:

  1) osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w §1. ust. 4. Regulaminu,

  2) reklamacja powinna zawierać: a) oznaczenie Użytkownika oraz jego dane identyfikujące, b) oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja, c) uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

 • 9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 • 10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
 • 11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
 • 12. Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej uregulowanej w Regulaminie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji.
 • 13. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
 • 14. Celem uczynienia zadość wymogom przepisów dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedający niniejszym informuje, iż:

  1) korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały,

  2) przedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

 • 15. Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 1.-14. powyżej nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.
 • §8. Reklamacje
  1. 1. W stosunku do Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
  2. 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub wady prawne. W stosunku do Kupujących nie będących Konsumentami odpowiedzialność Sprzedającego opisana w poprzednim zdaniu zostaje wyłączona.
  3. 3. Reklamacje wynikające z uprawnień Klientów opisanych w ust. 2 powyżej mogą być zgłaszane Sprzedającemu pisemnie lub mailowo na adres wskazany w §1. ust. 4. pkt. 3) Regulaminu.
  4. 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1) oznaczenie osoby reklamującej, że wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego,

   2) oznaczenie Produktu, którego dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.

  5. 5. W przypadku braku wymaganych informacji, Sprzedający wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
  6. 6. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedający może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
  7. 7. W terminie 14 (czternastu) dni od złożenia reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane, Sprzedający ustosunkuje się do niej i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.
  8. 8. Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  9. 9. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym ustępie, Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji.
  10. 10. Sprzedający informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej od 15 lutego 2016 r., pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości, począwszy od powyższej daty, wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
  11. 11. Sprzedający udziela 2 lata gwarancji na swoje Produkty.
  12. 12. Sprzedający oferuje usługi posprzedażowe.
  §9. Newsletter
 • 1. Każdy Użytkownik może, poprzez podanie swojego adresu e-mail i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz złożenie innych wymaganych oświadczeń, wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany, własny adres poczty elektronicznej.
 • 2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Sprzedający może okresowo przesyłać Newsletter na podany przez Użytkownika adres e-mail (w terminach określonych według uznania Sprzedającego).
 • 3. Z otrzymywania Newslettera można zrezygnować poprzez kliknięcie w link umieszczony w każdej z wiadomości Newslettera, poprzez zmianę ustawień Konta lub poprzez przesłanie wiadomości z żądaniem rezygnacji na adres e-mail wskazany w §1. ust. 4 pkt. 3) Regulaminu.
 • 4. Newsletter może zawierać płatną promocję, oferty handlowe, informacje branżowe oraz reklamę.
 • 5. Usługa Newslettera jest bezpłatna.
 • §10 .Postanowienia końcowe
 • 1. Sprzedającego nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedający zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
 • 2. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem. W przypadku Konsumentów, właściwość prawa ustalana jest zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym ochrony praw konsumenta.
 • 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w §1. ust. 4 pkt. 1) Regulaminu.
 • 4. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
 • 5. Sprzedający informuje, że Regulamin może ulec zmianie. W takim przypadku doręczenie Regulaminu Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie go w Sklepie oraz na właściwych stronach internetowych Sprzedającego, a także poprzez przesłanie Regulaminu na adres mailowy Klienta.
 • 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawiera Kwestię ochrony danych osobowych reguluje polityka prywatności.
 • 7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 06.06.2022 roku.
 • W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, najlepszego odbioru I personalizacji treści używamy plików Cookies. Zaakceptuj wszystkie pliki Cookies lub zdecyduj o wykorzystaniu Twoich danych. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

  Zarządzanie plikami cookies

  Nasza strona internetowa umożliwia akceptację lub odrzucenie stosowania plików Cookies w zależności od ich celu.

  Obsługa I personalizacja

  Te pliki Cookies zapewniają dostęp do dodatkowych usług w celu zapewnienia spersonalizowanej obsługi w oparciu o Twoje zachowanie podczas przeglądania i preferencje.

  Pliki reklamowe:

  Te pliki Cookies mogą być wykorzystywane przez naszych partnerów do oferowania ukierunkowanych i odpowiednich reklam poza naszą witryną.

  Zatwierdź